Misyon ve Vizyon

 

 

Misyon Vizyon

 

    Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Trabzon Defterdarlığı

    Sunulan Kamu hizmetlerinde kanunun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerini etkin şekilde uygulayan;kamu yararını olduğu kadar bireysel hakları da koruyan, karar alma mekanizmasının kalitesini, güvenirliği, kanuni güvenliği ve kamu yönetiminin meşruiyetini arttırmayı hedeflemek